Carl Norberg 2020-12-21 – Julen rullar allt närmare Rubicon!

Vi kan väl kallt säga som så, att om ifall alternativet med nyval i swingstateran under militärens uppsyn skall användas så blir ju valet av tidpunkt tämligen avgörande.

George Washingtons korsning av Delaware River , som inträffade natten den 25–26 december 1776, under det amerikanska revolutionskriget , var det första steget i en överraskningsattack som organiserades av George Washington mot hessiska styrkor (tyska hjälptjänster i tjänst för Brittiska kronan) i Trenton, New Jersey , på morgonen den 26 december. Planerat i delvis sekretess ledde Washington en avdelning av kontinentala arméns trupper över den isiga Delaware River i en logistiskt utmanande och farlig operation.

#CarlNorberg #DeFria #RealNews

De Fria är en folkrörelse som jobbar för demokrati genom en upplyst och medveten befolkning!

”Förslaget till ny covid-19-lag bör förpassas till historiens skräphög”

Bakom kulisserna

Axel Berglund

Publicerad: 2020-12-21
https://www.dagensjuridik.se/debatt/forslaget-till-ny-covid-19-lag-bor-forpassas-till-historiens-skraphog/?utm_source=apsis&utm_medium=email&utm_campaign=201221

av Axel Berglund, jurist och statsvetare

I socialdepartementets nyligen publicerade promemoria om ny covid-19-lag föreslås särskilda begränsningar för att förhindra smittspridning av viruset covid-19. Promemorian anger att om nödvändiga åtgärder inte vidtas ”kan” det leda till ökad sjuklighet och dödlighet samt ökad belastning på sjukvården. Utgångspunkten är densamma som då ändringen i smittskyddslagen gjordes i februari 2020, där covid-19 klassificerades som en allmänfarlig sjukdom tillsammans med redan tidigare listade allmänfarliga sjukdomar som t.ex. pest, polio, mjältbrand, smittkoppor, SARS och difteri.

Inkluderingen av covid-19 på denna lista skedde vid en tidpunkt då det fanns begränsad information om viruset men med otäcka scenarier i åtanke, vilka redogörs för i propositionen till lagändringen (2019/20:144). Övervägandena som då gjordes baserades på antagandet att utan s.k. ”extraordinära” smittskyddsåtgärder skulle sjukvårdssystemet riskera att utsättas för stor påfrestning och att personer som insjuknar i andra allvarliga sjukdomar eller som skadas i trafiken…

Visa originalinlägg 1 219 fler ord

JO ger regeringen bakläxa på pandemilag – långtgående inskränkningar i demokratin

Bakom kulisserna

Den rödgröna regeringen vill mot bakgrunden av coronapandemin stärka sina möjligheter att styra landet med dekret och göra omfattande inskränkningar i de grundlagsskyddade fri- och rättigheterna utan att första inhämta riksdagens godkännande. JO, som är en av remissinstanserna, kritiserar lagförslaget som alltför ingripande i demokratin.

I sitt remissvar riktar JO skarp kritik mot lagförslaget och avstyrker att det överhuvudtaget föreläggs riksdagen för godkännande i dess nuvarande form. Förslaget brister i ett flertal avseenden menar man.

Det handlar dels om de alltför långtgående maktbefogenheter regeringen tillskansar sig med viruset som förevändning och dels om avsaknad av kontrollmekanismer för att säkerställa att dessa befogenheter inte missbrukas.

JO anser dessutom att regeringen ger sig själv ett i tid alltför långtgående mandat att styra landet med dekret när man begär att lagen ska gälla i ett helt år. Vidare menar…

Visa originalinlägg 131 fler ord

Handläggare på MPRT godkände barnporrproducent för redaktionsstöd – NewsVoice — Life, Death and all between

MEDIA & GRANSKNING. Det nya redaktionsstödet har nyligen delats ut under kaosartade former där bland annat NewsVoice, Nyheter24 och Nya Dagbladet underkändes på mycket lösa och diskriminerande grunder. En av dem som får redaktionsstöd är barnporrsproducenten Bertil Pettersson som via sitt bolag Sveagruppen Media AB ger ut Dalabydgen, Sörmlandsbygden och Länsposten. Text och granskning: Anders […]

Handläggare på MPRT godkände barnporrproducent för redaktionsstöd – NewsVoice — Life, Death and all between

Lars Bern: Osäkra PCR-tester motiverar inte sociala restriktioner – NewsVoice — Life, Death and all between

ANALYS & DEBATT. Vi har idag ett rykande färskt exempel på den medicinska vetenskapens dekadens i de tester som nu används under coronaepidemin för att fastställa om någon är sjuk i Covid-19. Hela det testförfarande som rekommenderas av WHO bygger på en studie utförd av forskare med starka egna ekonomiska intressen i testmetodiken. Denna studie […]

Lars Bern: Osäkra PCR-tester motiverar inte sociala restriktioner – NewsVoice — Life, Death and all between