Vi (folket) måste återerövra demokratin

2022-01-06
Ole Ljungbeck

Demokratins möjlighet att överleva beror på att ett stort antal medborgare måste kunna göra realistiska val, efter att ha fått eller skaffat sig  tillräckliga informationer och kunskaper, som inte är tillrättalagda för vissa syften.

Demokratins institutioner – regering och riksdag samt lokala och regionala fullmäktigeförsamlingar – måste vara folkviljans  förlängda arm. Detta blir de emellertid endast om riksdagspartier,  riksdagsledamöter, talmän, regerings-ledamöter och fullmäktigeledamöter gör sitt allra bästa genom  att lyssna på medborgarna , sprida kunskap och information som inte är  tillrättalagd för maktelitens och etablissemangets egna syften. Men kanske  också och inte minst att de har kunskaper i de frågor de skall fatta beslut  i. (Ett lysande exempel på att så inte  är fallet är Lissabonfördraget tydligt  bevis på).

De kandidater, som vi genom vår röst ger ett politiskt förtroendeuppdrag,  är emellertid långt avlägsna (ännu längre genom EU), de befinner sig på  maktpyramidens topp. Teoretiskt är de våra, folkets tjänare, men i själva verket är det tjänarna som talar om hur vi skall rösta, tycka, tänka och forma det  framtida samhället. Vi befinner oss längst ned vid pyramidens fot och måste  lyda  trots deras ofta usla argument.

Sveriges statsskick är visserligen representativt men det står också i  Grundlagen; att ”all offentlig makt utgår från folket”. I och med EU-inträdet har en  maktförskjutning ägt rum – utan medborgarnas medgivande – i en omfattning  som saknar motstycke sedan demokratins införande. Riksdagen tolkar i dag det representativa systemet som om medborgarna  efter valen lämnar över sin makt in blanco dvs villkorslöst. Detta har  aldrig varit meningen utan strider helt mot grundlagens anda och bokstav.  Det framgår inte minst av förarbetena till vår grundlag. […]

Vi (folket) måste återerövra demokratin – Bakomkulisserna.biz