Terroristbrottslag (2022:666)

2022-11-17
Carl Norberg, Cornelia Gustafzon

Sverige är en inkubator för terrorism men kanske inte så länge till! Snart har Sverige lagar som kan döma terrorister! Det enda man kunde önska var lite längre straff men det är ett bra första steg!
Lite lustigt namn på lagen, 666, man kan nästan tro att det är för att trolla den djupa…

Terroristlag (2022:666) & Utlandsspioneri – Carl Norberg – Palanthir


SFS nr: 2022:666
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L5
Utfärdad: 2022-06-02
ÄndringsregisterSFSR (Regeringskansliet)
KällaFulltext (Regeringskansliet)

Lagens innehåll

1 §   Denna lag innehåller bestämmelser om terrorism och annan särskilt allvarlig brottslighet.

Ord och uttryck i lagen

2 §   Med särskilt allvarlig brottslighet avses i denna lag
1. mord, dråp, misshandel, grov misshandel, synnerligen grov misshandel, människorov, olaga frihetsberövande, grov skadegörelse, mordbrand och grov mordbrand, om gärningen utförs mot någon sådan internationellt skyddad person som avses i konventionen den 14 december 1973 om förebyggande och bestraffning av brott mot diplomater och andra internationellt skyddade personer,
2. människorov och olaga frihetsberövande, om avsikten med gärningen är att tvinga någon att vidta eller avstå från att vidta en åtgärd,
3. mordbrand, grov mordbrand, allmänfarlig ödeläggelse, grovt brott, och spridande av gift eller smitta, grovt brott, om brottet riktas mot en allmän plats, en offentlig anläggning, ett allmänt transportsystem eller en infrastrukturanläggning,
4. grovt sabotage, kapning, sjö- eller luftfartssabotage och flygplatssabotage,
5. följande brott, i sådana fall som avses i artikel 7 i konventionen den 3 mars 1980 om fysiskt skydd av kärnämne och artikel 2 i den internationella konventionen den 13 april 2005 för bekämpande av nukleär terrorism:
a) allmänfarlig ödeläggelse, grovt brott, och spridande av gift eller smitta, grovt brott,
b) uppsåtligt brott enligt 25 § första stycket 1 och 2 lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet samt motsvarande grova brott enligt 25 a § samma lag, och
c) uppsåtligt brott enligt 9 kap. 2 § 1 strålskyddslagen (2018:396) som avser tillståndsplikt enligt 6 kap. 1 § samma lag avseende sådan verksamhet som avses i 1 kap. 7 § 1 och 2 samma lag, samt
6. uppsåtligt brott enligt någon annan lag än denna som begås med en sådan avsikt som avses i 4 §.

3 §   Med terroristorganisation avses i denna lag en sammanslutning av personer som begår eller på annat sätt medverkar till terroristbrott eller gör sig skyldiga till försök, förberedelse eller stämpling till terroristbrott. 
Fortsätt läsa ”Terroristbrottslag (2022:666)”

Utlandsspionerilagen är här – nu kan svenska journalister fängslas för avslöjanden

https://swebbtv.se/w/428zui3qntD259SHdm1Lqu

Igår röstade Sveriges riksdag för betydande ändringar i grundlagen framförallt på föreningsfrihets- och yttrandefrihetsområdet. Kritiker till ändringarna har pekat på att inskränkningar av den för Sveriges pressfrihet viktiga meddelar- och anskaffarfriheten troligen kommer att innebära att Sverige kommer att falla i placering i det internationella pressfrihetsindexet. På plats utanför riksdagen var några demonstranter som protesterade mot vad de menar var ändringar som innebär att Sverige tar kliv mot att bli ett mindre demokratiskt land.
I kammaren argumenterade partiföreträdare förutom Vänsterpartiet och Miljöpartiet för, att ändringen inte innebär inskränkningar, utan att det snarare handlar om att ”harmonisera” den svenska lagstiftningen med lagar som våra nordiska grannländer redan har. Ledamot Jessica Wetterling (V) opponerade sig mot grundlagsändringarna och poängterade att fria medier utgör fundamentet i en fungerande demokrati. Hon nämnde under replikskiftena visselblåsaren Anders Kompass som vittnat om hur svårt det kan vara att vara visselblåsare och underströk att även journalisters villkor försämrats över hela världen. Wetterling frågade flera gånger sina kollegor om vilka publicistiska avslöjanden som inte får göras, men fick aldrig något svar av någon av ledamöterna. Hon riktade kraftig kritik mot att folkvalda har undvikit att svara på frågor som berör grundlagsändringarna, kallade beteendet för ”ynkligt” och sa att det riskerar att ”spä på politikerföraktet”.
Efter utfrågning så medgav Erik Ottosson (M) att det finns ”svår juridisk materia” att navigera inom området men hävdade ändå att lagen innebär att man ”säkrar meddelarfriheten” samt att den nuvarande spionerilagen liknar det nya förslaget. Ottosson slog ifrån sig påståendet från Jessica Wetterling (V) om att politiska företrädare inte velat svara på frågor i ärendet, och förkunnade att han avser att svara på journalisternas frågor så snart debatten avslutats.
Sverigedemokraternas Lars Andersson ansåg att den nuvarande lagstiftningen är har ett ”bristfälligt regelverk” som ska förbättras och betonade att det måste finnas en avsikt för att journalister eller visselblåsare skall komma att dömas för utlandsspioneri.
Hans Ekström (S) gjorde en poäng av att det är viktigt att ”skydda sina samarbetspartners” och att Sverige annars riskerar att hamna utanför internationella samarbeten.

”Globalisterna eskalerar” – förbereder nästa pandemi: Vaccinpass ska säkra fortsatt rörelse

Trodde du att covidtyranniet var över? Nja. Inte riktigt. För nu planerar globalisterna inför nästa ”pandemi”, och då tänker de använda samma vertyg som togs fram under covid-19, däribland digitala vaccinpass. Detta framgår av B20- och G20-träffarna i Indonesien som pågått de senaste dagarna. Nu är tanken bland annat att införa ett ”digitalt hälsointyg” godkänt av den Bill Gates-finansierade globalistorganisationen WHO.

Covid är mer eller mindre över.

Men makteliten planerar redan inför nästa så kallade pandemi. Och de talar helt öppet om det, om man tittar noga. → Läs mer

Källa: ”Globalisterna eskalerar” – förbereder nästa pandemi: Vaccinpass ska säkra fortsatt rörelse