JO-anmälan mot nämnd som försöker stoppa forskning om invandrarvåldtäkter

Vänsteraktivister i statliga Överklagandenämnden för etikprövning försöker få professor Kristina Sundquist dömd för brott för att hon forskat om invandrarvåldtäkter. Academic Rights Watch, ARW, har nu anmält nämnden till Justitieombudsmannen.

”Vi anmäler härmed Överklagandenämnden för etikprövning (ÖNEP) för bristande saklighet och opartiskhet, särskilt vad gäller etikprövning av forskning som kan uppfattas som invandringskritisk”, skriver ARW, som bevakar den akademiska friheten i Sverige, i sin JO-anmälan.

Fria Tider rapporterade i höstas om hur ÖNEP satt press på åklagare att åtala Kristina Sundquist, professor i allmänmedicin vid Lunds universitet. Sundquist var ansvarig för en uppmärksammad studie som visade invandrares kraftiga överrepresentation bland våldtäktsdömda. […]

Källa: FriaTider

JO utreder inte vaccinpass – trots 10.000 anmälningar

INRIKES. JO går inte vidare med de tusentals klagomålen mot Folkhälsomyndigheten om det så kallade vaccinpasset, då myndigheten anses ha agerat inom ramen för gällande regler. Även klagomålen mot regeringen skrivs av då JO inte har rätt att granska regeringen eller statsråden.

JO har sedan i slutet av november fått in cirka 10.000 anmälningar om de så kallade vaccinationsbevisen.

Folkstormen har varit så kraftig att myndigheten haft stora svårigheter att hantera den enorma mängden ärenden.

Anmälningarna har i huvudsak varit riktade sig mot riksdagen, regeringen och Folkhälsomyndigheten. De klagande menade nästan undantagslöst att införandet av vaccinationsbevis strider mot grundläggande fri- och rättigheter och att åtgärden är oproportionerlig.

Bakgrunden till anmälningarna var att Folkhälsomyndigheten hemställt om att regeringen skulle fatta beslut om ändring i begränsningsförordningen och införa vaccinationsbevis som en smittskyddsåtgärd. Regeringen beslutade senare i enlighet med hemställan.

– Hemställan, som inte utgjorde någon myndighetsutövning mot enskild, grundades på epidemiologiska bedömningar, som det inte är JO:s uppgift att överpröva, säger chefsJO Erik Nymansson i ett pressmeddelande.

JO:s huvuduppgift är att kontrollera om myndigheterna följt de regler som gäller för hur ärenden ska handläggas. Det är i huvudsak en juridisk granskning av formella frågor, skriver myndigheten.

– Folkhälsomyndigheten har utfärdat föreskrifter som preciserar när vaccinationsbevis kan användas. Min bedömning är att myndigheten inte har gått utöver sitt normgivningsbemyndigande och jag ser inte heller något annat skäl till att utreda klagomålen mot Folkhälsomyndigheten, säger chefsJO Erik Nymansson.

Av instruktionen för JO framgår att ombudsmännen inte får granska riksdagens ledamöter, regeringen eller statsråden.

– Jag är förhindrad att granska regeringen och kommer därför inte att utreda de klagomål som är riktade mot den. Övriga klagomål, som riktats mot andra än de nyss nämnda, ger inte heller anledning till någon åtgärd eller något uttalande från min sida, avslutar chefsJO Erik Nymansson.

Källa: FriaTider

Nära 10.000 har anmält vaccinpasset

INRIKES. Justitieombudsmannen, JO, har tagit emot 9.100 anmälningar mot införandet av det nya vaccinationsbeviset, rapporterar Nya Dagbladet.

Antalet anmälningar mot vaccinpasset motsvarar det som JO vanligtvis mottar totalt under ett helt år.

– Det har kommit in ungefär 9.000 klagomål. Vi brukar få in ungefär 10.000 per år och nu har det kommit in 9.000 på ungefär två veckor, säger Erik Nymansson, chefjustiteombudsman, till Sveriges Radio.

JO har haft svårt att hantera det stora inflödet av anmälningar, som bland annat lett till att myndighetens it-system kraschat.

När JO:s första beslut om vaccinpass kan komma är svårt att säga, enligt Erik Nymansson, men det stora antalet anmälningar kan enligt honom göra att beslutet dröjer.

– Vi vill nog skaffa oss en överblick av av klagomålen innehåller. Det är nog tyvärr en risk att ju fler klagomål som kommer in, desto längre tid tar det innan vi kan komma med något beslut, säger han.

Källa: Fria Tider

#vaccinpass
#joanmälningar