Svenska FRA-lagen bryter mot mänskliga rättigheter

I maj i år fälldes den svenska FRA-lagen av Europadomstolen i Strasbourg för att strida mot de mänskliga rättigheterna. Detta efter att redan 2008 ha anmälts dit av organisationen Centrum för rättvisa. Men trots att domslutet är bindande har S-regeringen valt att tvärtom utvidga den kontroversiella massövervakningslagen ytterligare.

Den så kallade FRA-lagen som trädde i kraft i januari 2009 föregicks av en av de mer intensiva politiska debatter och protester som omgärdat ett lagförslag i Sverige. Lagen gav, med förebild från NSA och andra myndigheter i USA, staten rätt att ”signalspana” på digital kommunikation mellan medborgarna som sker via datorer och mobiltelefoner.

Lagen har sedan gradvis utvidgats och nu vill regeringen ta ytterligare flera stora kliv för att möjliggöra för myndigheter att övervaka också de delar av medborgarnas kommunikation som hittills varit fredad. Lagen, som ursprungligen var avsedd att ge försvaret möjligheter att spana på främmande makts aktiviteter riktade mot Sverige, har numera ett ökat fokus på terrorism och organiserad brottslighet, fenomen som har starka migrationspolitiska kopplingar. […]

Svenska FRA-lagen bryter mot mänskliga rättigheter – Samnytt

Europadomstolen: Svenska statens massövervakning är olaglig

I en dom på tisdagen, som grundar sig på en 13 år gammal anmälan, slår Europadomstolen fast att den svenska FRA-lagen inte uppfyller Europakonventionens krav på skydd för den personliga integriteten. Domen blir vägledande för samtliga europeiska länder som utför massövervakning.

Det var Centrum för rättvisa som 2008 anmälde FRA-lagen till Europadomstolen då man ansåg att den inte uppfyllde de konventionsrättsliga kraven.

Enligt domen ger man stater rätt att använda sig av system för massövervakning, men att detta kräver tillräckliga rättssäkerhetsgarantier för enskildas rättigheter. FRA-lagen menar domstolen uppfyller Europakonventionens krav men brister på tre punkter. Dessa handlar om att lagen på ett otillräckligt sätt skyddar den personliga integriteten då data delas med andra länder, att en effektiv kontroll av FRA:s verksamhet saknas samt ett otillräckligt skydd för organisationers och företags kommunikation.

Bristerna innebär att Sveriges döms för brott mot den personliga integriteten.

Europadomstolen: Svenska statens massövervakning är olaglig