Frihet är för eliten — Larsil2009’s Blog

Vi lever i en intressant tid då människor har blivit så hjärntvättade att de i sin paniska rädsla för en oförklarig pandemi är villiga att ge ifrån sig alla sina mänskliga fri- och rättigheter mot att den styrande politikereliten lovar dem skydd i utbyte. Människor uppför sig alltså som en fårskock som, på slutändan, ger […]

Frihet är för eliten — Larsil2009’s Blog

Korruptionen i Sverige – Korruption i fyra av fem upphandlingar — NB Nyhetsbyrån

Korruption förekommer allt som oftast vid offentlig upphandling. Det är huvudorsaken till leverantörernas minskande intresse att lägga anbud. Det skriver Max Gustaf Segerström, fastighetsbolaget Aura Communities på Upphandling24 för fPlus. . Mutor, nepotism, skräddarsydda upphandlingar, orealistiska svars- och leveranstider resulterar i att cirka fyra av fem upphandlingar är korrupta. I teorin har varje anbudsgivare samma…

Korruptionen i Sverige – Korruption i fyra av fem upphandlingar — NB Nyhetsbyrån

Carl Norberg 2020-12-28 – Folksuveränitetsprincipen – Korruption i öppen dager!

Studier på länder med omfattande och vidsträckt korruption på regeringsnivå har visat att de politiska institutionerna i respektive land formar korruptionens mönster. Att landet har instrument för att bestraffa korruption minskar dess förekomst. Korruption är mindre i länder med demokrati, pressfrihet, parlamentarism, decentralisering och politisk stabilitet.

Det finns inget tydligt samband mellan graden korruption och den allmänna kriminaliteten i landet, men i länder med mycket stöld, bedrägerier och brott där gärningsman och offer känner varandra är korruptionen något högre. Korruption i demokratier är bara möjlig om allmänheten saknar kännedom om brotten, varför pressfrihet, checks and balances, transparens (och decentralisering) och tillgång till information minskar förutsättningen om det finns en politisk utmanare till makteliten, jämför politisk klass.

En av de viktigare faktorerna som motverkar korruption är politisk ansvarighet vilket exempelvis kan gestalta sig i att landet har en stark opposition.”

Det är väl ändå inte på så vis att det ser ut som det gör för att det har varit själva syftet hela tiden – kunna göra korruptionen till institut – att gömma i öppen dager…eller?

Folksuveränitetsprincipen, fr. franskans Souveraineté Populaire, principen att all offentlig makt skall utgå från en folkvald församling. Folksuveränitetsprincipen är ett fundament för demokratibegreppet.